အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက႑အတြက္ စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား က႑မွာအစိုးရမဟုုတ္တဲ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအသင္းအပင္းေတြကိုု ေနရာေပးေဖာ္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။(၁) အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (၂) ပရဟိတၱအဖြဲ႔မ်ား (၃) LGBT အဖြဲ႔မ်ား ...

Read more

LGBT+စာမ်က္ႏွာႏွင့္ပတ္သက္၍ …နယ္ပယ္တိုုင္းလိုုလိုုမွာ က်ား/မ ႏွစ္ခုုကိုုပဲ ခြဲျခားသတ္မွတ္လက္ခံေလ့၊ ေနရာေပးေလ့ရွိတဲ့ က်ေနာ္တိုု႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ပင္ကိုုယ္သဘာဝအေလ်ာက္ အမ်ားနဲ႔မတူဘဲ တမူထူးျခားစြာ ႀကီးျပင္းလာၾကတဲ့ သူတိုု႔ကိုု တန္းတူရည္တူလူသားေတြအျဖစ္ ...

Read more

ပရဟိတၱအဖြဲ႔မ်ား လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ “အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား” က႑မွာ – အစိုးရမဟုုတ္တဲ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအသင္းအပင္းေတြကိုု ေနရာေပးေဖာ္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီက႑ေတြထဲက မိမိတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အမ်ားသိေစဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပလိုတဲ့ မိမိတို႔ အသင္းအဖ ...

Read more