အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက႑အတြက္ စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား က႑မွာအစိုးရမဟုုတ္တဲ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအသင္းအပင္းေတြကိုု ေနရာေပးေဖာ္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။(၁) အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (၂) ပရဟိတၱအဖြဲ႔မ်ား (၃) LGBT အဖြဲ႔မ်ား ...

Read more

LGBT+စာမ်က္ႏွာႏွင့္ပတ္သက္၍ …နယ္ပယ္တိုုင္းလိုုလိုုမွာ က်ား/မ ႏွစ္ခုုကိုုပဲ ခြဲျခားသတ္မွတ္လက္ခံေလ့၊ ေနရာေပးေလ့ရွိတဲ့ က်ေနာ္တိုု႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ပင္ကိုုယ္သဘာဝအေလ်ာက္ အမ်ားနဲ႔မတူဘဲ တမူထူးျခားစြာ ႀကီးျပင္းလာၾကတဲ့ သူတိုု႔ကိုု တန္းတူရည္တူလူသားေတြအျဖစ္ ...

Read more