ပန္းရဲ ႔လမ္းဝိုင္းေတာ္သားမ်ားႏွင့္၅.၄.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁ဝးဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ပန္းခ်ီ မင္းေက်ာ္ခိုင္၏ “ကၽြန္ေတာ္ျခစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားမ်ား (My Scratches Of Unconditional Pepole Heroes)” ဟူေသာ Scratche ေကာက္ေၾကာင္း ...

Read more

ငါတို႔ဖန္တီးမႈ က႑အတြက္ စာမူမ်ားေပးပိုု႔ရန္ ေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ငါတို႔ဖန္တီးမႈက႑မွာ(၁) ဓာတ္ပံုု
(၂) ပန္းခ်ီ
(၃) ဂီတ
(၄) ဗြီဒီယို/႐ုပ္ရွင္
(၅) သံခ်ပ္/သဘင္
(၆) ကဗ်ာစကားဝုိင္းမ်ား/ကဗ်ာရြတ္ပြဲမ်ား
(၇) စာေပစကားဝိုင္းမ်ား/စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား ...

Read more