ငါတို႔ဖန္တီးမႈ က႑အတြက္ စာမူမ်ားေပးပိုု႔ရန္ ေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ငါတို႔ဖန္တီးမႈက႑မွာ(၁) ဓာတ္ပံုု
(၂) ပန္းခ်ီ
(၃) ဂီတ
(၄) ဗြီဒီယို/႐ုပ္ရွင္
(၅) သံခ်ပ္/သဘင္
(၆) ကဗ်ာစကားဝုိင္းမ်ား/ကဗ်ာရြတ္ပြဲမ်ား
(၇) စာေပစကားဝိုင္းမ်ား/စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား ...

Read more