မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား … မၾကာေသးမီက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားတြင္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ နည္းပါးေသာ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ေစာင္ႏွင့္ အေႏြးထည္ ...

Read more

ငါတို႔တပ္ဦးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ငါတို႔တပ္ဦးက႑မွာ (၁) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(၂) ေက်ာင္းသားသမဂၢ(၃) ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္(၄) လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(၅) ဘာသာေပါင္းစံုု လူငယ္မ်ား(၆) ေဒါက္တာစင္သီယာေဆးခန္း(၇) ပညာေရးျပဳျ ...

Read more