တကယ္က ေခါင္းေဆာင္လူနည္းစုေတြက သေဘာ တူညီလိုက္ၾကတဲ့၊ အေပၚပိုင္းမွာသာ ေက်လည္ၿပီးစီးသြားတဲ့ Elite transition ပဲ။ က်န္တဲ့ စီးပြားေရး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခင္းအက်င္း၊ နီယို လစ္ဘရယ္ အာဂ်င္ဒါ အားလံုး က ဒီအတိုင္းပဲ။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က က်ေနာ္ဘာသာျပန္ခဲ့တဲ့ စာအုပ္တ ...

Read more

ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ စကားတခြန္းရွိပါတယ္။ ေသသူ(သူရဲေကာင္း)တို႔ကို ေမ့လိုက္ၾကရင္ သူတို႔ တကယ္ေသသြားပါလိမ့္ မယ္ဆိုတဲ့စကားပါ။ ဘာလဲဆိုရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ မစားဘဲစြန္႔ခဲ့ၾကသူတို႔ ကြယ္လြန္ရင္ ေသသူတု႔ိကို က်န္ရစ္သူတို႔က ေမ့လိုက္ၾကရင္ ထို သူရဲေကာင္းမ်ား အမွန ...

Read more

အေတြးအျမင္က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ “အေတြးအျမင္စာေပက႑”မွာ (၁) ေဆာင္းပါး (၂) ေဝဖန္ေရးေဆာင္းပါး (၃) အင္တာဗ်ဴး (၄) စာတမ္း/စစ္တမ္း (၅) စာအုုပ္အေတြးအေရး (Book Review) အစရွိတဲ့ က႑ခြဲေတြကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ အဲဒီက႑ေတြအတြက္ ...

Read more