ပညာရပ္နယ္ပယ္ က႑အတြက္စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ပညာရပ္နယ္ပယ္က႑မွာ(၁) ပညာေရးနယ္ပယ္ (၂) က်န္းမာေရးနယ္ပယ္ (၃) စီးပြားေရးနယ္ပယ္ (၄) ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ (၅) စီမံခန္႔ခြဲမႈ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္ (၆) ဥပေဒျပဳေရး/တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္ (၇) စစ္ေရးနယ္ပယ္ ...

Read more

လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ပညာရပ္နယ္ပယ္က႑မွာ (၁) ပညာေရးနယ္ပယ္(၂) က်န္းမာေရးနယ္ပယ္(၃) စီးပြားေရးနယ္ပယ္(၄) ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္(၅) စီမံခန္႔ခြဲမႈ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္(၆) ဥပေဒျပဳေရး/တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္(၇) စစ္ေရးနယ္ပယ္(၈) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ပယ္(၉ ) လူ႔အခ ...

Read more