ပညာရပ္နယ္ပယ္ က႑အတြက္စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ပညာရပ္နယ္ပယ္က႑မွာ(၁) ပညာေရးနယ္ပယ္ (၂) က်န္းမာေရးနယ္ပယ္ (၃) စီးပြားေရးနယ္ပယ္ (၄) ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ (၅) စီမံခန္႔ခြဲမႈ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္ (၆) ဥပေဒျပဳေရး/တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္ (၇) စစ္ေရးနယ္ပယ္ ...

Read more