ပညာရပ္နယ္ပယ္ က႑အတြက္စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ပညာရပ္နယ္ပယ္က႑မွာ(၁) ပညာေရးနယ္ပယ္ (၂) က်န္းမာေရးနယ္ပယ္ (၃) စီးပြားေရးနယ္ပယ္ (၄) ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ (၅) စီမံခန္႔ခြဲမႈ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္ (၆) ဥပေဒျပဳေရး/တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္ (၇) စစ္ေရးနယ္ပယ္ ...

Read more

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရး (iSP-Myanmar) ႏွင့္ပတ္သက္၍ … လြတ္ လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ပညာရပ္ဆိုုင္ရာ က႑မွာ တတ္သိပညာရွင္ေတြရဲ ႔ အျမင္၊ အယူအဆ၊ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြနဲ႔ သုေတသနျပဳစုခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပဖိုု႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ တတ္သိပညာရွင္ေတြ စုုဖ ...

Read more