ပညာေရးနယ္ပယ္

လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔
ပညာရပ္နယ္ပယ္က႑မွာ

(၁) ပညာေရးနယ္ပယ္

(၂) က်န္းမာေရးနယ္ပယ္

(၃) စီးပြားေရးနယ္ပယ္

(၄) ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္

(၅) စီမံခန္႔ခြဲမႈ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္

(၆) ဥပေဒျပဳေရး/တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္

(၇) စစ္ေရးနယ္ပယ္

(၈) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ပယ္

(၉ ) လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္

(၁၀) သုေတသနနယ္ပယ္ အစရွိတဲ့
က႑ခြဲေတြကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

အဲဒီက႑ေတြအတြက္ စာမူေတြ ေပးပိုု႔ခ်ီးျမွင့္ၾကဖိုု႔ အထူးေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။
ေပးပိုု႔လာတဲ့စာမူေတြကိုုေတာ့ လက္ခံရရွိတဲ့ေန႔ကေန (၂)ပတ္အတြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
စာမူေဖာ္ျပၿပီးတဲ့ေန႔ကစၿပီးေတာ့လည္း စာမူခမ်ား ထုုတ္ယူႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စာမူေတြေပးပိုု႔တဲ့အခါ Microsoft Word ေပၚမွာ
ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အမ်ဳိးအစားနဲ႔ စာ႐ိုုက္ၿပီး ေပးပိုု႔ၾကေစလိုုပါတယ္။ 

စာမူေတြကို ေအာက္ပါ အီးေမးတခုခုကို
လိပ္မူၿပီး ေပးပိုု႔ႏိုင္ပါတယ္။

ခင္လြန္း (အယ္ဒီတာ)
khinlunn@thefreedomwave.com

ေမာင္စိုးသစ္ (အယ္ဒီတာ)
mgsoethit@thefreedomwave.com

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔
editor@thefreedomwave.com

တခုခု သိခ်င္လိုု႔ ေမးျမန္းစံုုစမ္းလိုုတဲ့အခါ
info@thefreedomwave.com

စာမူခထုုတ္ယူတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လိုု႔
ကိုလျပည့္ေဝးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ပါတယ္။

လျပည့္ေဝး (စာမူက႑တာဝန္ခံ)
လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္း

လျပည့္လင္း ပံုႏွိပ္တိုက္
အမွတ္ (၁၁-H) 
၅၅လမ္း အလယ္ဘေလာက္၊
ပုဇြန္ေတာင္၊ ရန္ကုုန္ၿမိဳ ႔။
 Phone: (09) 333 426 08
fullmoonway@thefreedomwave.com
(တနဂၤေႏြနဲ႔ အစိုးရ႐ံုုးပိတ္ရက္ေတြမွာ
ပံုုႏွိပ္တိုုက္ပိတ္ပါတယ္)