ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စာမ်က္ႏွာႏွင့္ပတ္သက္၍ ..

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာတခုကို လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ဥပစာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရတဲ့ တခုုတည္းေသာအေၾကာင္းကေတာ့ ဗမာျပည္ႏိုုင္ငံေရးမွာ အဓိကက်တဲ့ ႏိုုင္ငံေရးအင္အားစုုတခုုကိုု ရွိသင့္ရွိအပ္တဲ့အဆင့္ေနရာမွာ သမိုုင္းတန္ဖိုုးနဲ႔အညီ ေနရာေပးလိုုရင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြနဲ႔ ေျပာဆိုုေရးသားခ်က္ေတြကိုု ေဖာ္ျပသြားဖိုု႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကထုုတ္ေဝတဲ့ အေရးေတာ္ပံုုဂ်ာနယ္ကိုုလည္း ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးသြားဖိုု႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ဒီလိုုလုုပ္ရတဲ့ တခုုတည္းေသာအေၾကာင္းကလည္း မ်ဳိးဆက္တိုုင္းကိုု မ်ားမ်ားေလ့လာခြင့္ရရွိေစလိုုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီရဲ ႔ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ အျခားေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ ႐ုုပ္သံမွတ္တမ္းဖိုုင္ေတြကိုု ေပးပိုု႔ဖိုု႔နဲ႔ လက္လွမ္းမီရာေနရာေတြကေန ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ျပဳဖိုု႔ကိုုလည္း တပါတည္း ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။ ဒီ ပန္ၾကားခ်က္နဲ႔အတူ အထက္က အခ်က္အလက္ေတြကိုု ေပးပိုု႔တဲ့အခါ Microsoft Word ေပၚမွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အမ်ဳိးအစားနဲ႔ စာ႐ိုုက္ၿပီး ေပးပိုု႔ဖိုု႔ကိုုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုုပါတယ္။

အထက္က အခ်က္အလက္ေတြကို အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ရဲ ႔ အီးေမး(၃)ခုုကို လိပ္မူ ေပးပိုု႔ႏိုုင္ပါတယ္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ –
editor@thefreedomwave.com

ခင္လြန္း (အယ္ဒီတာ) –
khinlunn@thefreedomwave.com

ေမာင္စိုးသစ္ (အယ္ဒီတာ) –
mgsoethit@thefreedomwave.com

တခုခု သိခ်င္လိုု႔ ေမးျမန္းစံုုစမ္းလိုုတဲ့အခါ –
info@thefreedomwave.com

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္း