ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္ (NNER)

National Network for Education Reform (NNER) စာမ်က္ႏွာႏွင့္ပတ္သက္၍ …

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္ (NNER) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာတခုကို လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ဥပစာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ မွားယြင္းတဲ့ပညာေရးစနစ္ႀကီးတခုလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေတာ္လွန္တဲ့အေတြးအေခၚကို ကိုင္စြဲထားတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့အသင္းအဖြဲ႔တခုကို ရွိသင့္ရွိအပ္တဲ့အဆင့္ေနရာမွာ သမိုင္းတန္ဖိုုးနဲ႔အညီ ေနရာေပးလိုရင္းျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႀကီး ႀကီးစိုးေနဆဲျဖစ္သလို ဖိႏွိပ္မႈေတြလည္း ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့ တိုင္းျပည္မွာ မွားယြင္းတဲ့ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ၾကရတဲ့ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းေတြလည္း မနည္းလွသလို၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြလည္း တိုးပြားလ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္ (NNER) လို အသင္းအဖြဲ႔မ်ဳိးေတြ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။

ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္ (NNER)ရဲ ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြနဲ႔ ေျပာဆိုုေရးသားခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပသြားဖိုု႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္ (NNER) က  ထုတ္ေဝေနတဲ့ စာေစာင္ေတြကိုလည္း ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးသြားဖိုု႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရတဲ့ တခုတည္းေသာအေၾကာင္းကလည္း မ်ဳိးဆက္တိုင္းကို မ်ားမ်ားေလ့လာခြင့္ရရွိေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္ (NNER)ရဲ ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ အျခားေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းဖိုင္ေတြကို ေပးပိုု႔ဖိုု႔နဲ႔ လက္လွမ္းမီရာေနရာေတြကေန ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ျပဳဖိုု႔ကိုုလည္း တပါတည္း ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။ ဒီ ပန္ၾကားခ်က္နဲ႔အတူ အထက္က အခ်က္အလက္ေတြကို ေပးပိုု႔တဲ့အခါ Microsoft Word ေပၚမွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အမ်ဳိးအစားနဲ႔ စာ႐ိုက္ၿပီး ေပးပိုု႔ဖိုု႔ကိုုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းဖိုုင္ေတြကို ေပးပို႔တဲ့အခါ ဖိုင္အရြယ္အစားကို 128 MB ထက္မေက်ာ္ေစဘဲ ေပးပို႔ၾကေစလိုပါတယ္။

အထက္က အခ်က္အလက္ေတြကိုု ေအာက္ပါ အီးေမးတခုခုကို လိပ္မူၿပီး ေပးပိုု႔ႏိုင္ပါတယ္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ –
editor@thefreedomwave.com

ခင္လြန္း (အယ္ဒီတာ) –
khinlunn@thefreedomwave.com

ေမာင္စိုးသစ္ (အယ္ဒီတာ) –
mgsoethit@thefreedomwave.com

တခုခု သိခ်င္လိုု႔ ေမးျမန္းစံုုစမ္းလိုုတဲ့အခါ –
info@thefreedomwave.com

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔
လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္း

—–

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္ (NNER) ကို ဆက္သြယ္ရန္
Email: nner.mmr@gmail.com
www.facebook.com/NNER.mmr
NNER’s Statement
http://www.burmalibrary.org/docs21/UTL-09–2014-03-27-NNER_Statement-bu.pdf