ပန္းခ်ီ အာကာဦးရဲ ႔ 
ဖန္တီးမႈ အမွတ္(၁)

ပန္းခ်ီ အာကာဦးရဲ ႔ 
ဖန္တီးမႈ အမွတ္(၁) ပါ။

လြတ္လပ္လိႈင္းမွာေဖာ္ျပဖိုု႔အတြက္ 
ပန္းခ်ီ အာကာဦး ေရးဆြဲေပးတဲ့
ဆရာေမာင္ေအာင္ပြင့္ပံုုပန္းခ်ီကိုု ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

ပန္းခ်ီ အာကာဦး