ပန္းခ်ီဝဏၰေဇာ္ရဲ ႔ ဖန္တီးမႈ(၂)

ပန္းခ်ီ ဝဏၰေဇာ္ရဲ ႔
ဖန္တီးမႈလက္ရာ အမွတ္(၂) ျဖစ္ပါတယ္။
လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္းအတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့
သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုုေလး (၂) ပံုကိုု ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

ပန္းခ်ီဝဏၰေဇာ္
ပန္းခ်ီဝဏၰေဇာ္