လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္တိုင္း – လင္းသစၥာဦး

အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္တိုင္း

ေတာင္တန္းေတြထဲ
ေလေျပေလးဟာ
ေလခၽြန္ၿပီး ေျပးဝင္သြားတယ္. . .

အေၾကာင္း မတိုက္ဆိုင္တိုင္း
ေျခကားယား လက္ကားယား
ျငင္းဆန္တတ္တဲ့ အမူအရာေတြနဲ  ့
ဒီဒဏ္ကို လိွမ့္ခံေနရတာပါတဲ့
ၾကာျပီ. . အဲဒီ ၾကာျပီဆိုတာကလည္း
ျပန္ေတြးရင္  အသစ္
တဆစ္ဆစ္ကိုက္ခဲနာ
လည္သည္မေပၚတဲ့ ေဝဒနာေတြေပါ့. . .

လက္ဖ်စ္တစ္ခ်က္တီးလိုက္တယ္
မသိသူေက်ာ္သြား သိသူေဖာ္စားေပါ့
ဘာႀကီးလဲ ဆိုေတာ့
ဘာမွ မႀကီးတဲ့အရာႀကီးေတြ ဆိုပါေတာ့
ဒီလိုနဲ ့ ျပီးခဲ့ျကရတဲ့  နွစ္ေလးဆယ္. . .

အိတ္ကပ္ေလးထဲ
မျမဲျခင္းတရား ေလးပဲျမဲျမံတယ္. . .

ေဆးလိပ္ကိုတရွဳိက္ မက္မက္
ဖြာရွဳိက္လိုက္ေတာ့
ဒုကၡမီးခိုးေတြ ပင္လယ္ေဝသြားတယ္. . .

ဘယ္သူေျပာလဲ ေပ်ာ္ပါတယ္ ဆိုတာႀကီးကို

ေလေျပေလး
ေျပးဝင္စရာ ေတာင္တန္းေတြ မရွိေတာ့လို ့တဲ့
လူသူေတြနဲ  ့ေဝးရာ
ပင္လယ္ကီးႀဆီ  ခရီးထြက္သြားေလျပီ. . .

                                  လင္းသစၥာဦး