လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

အျဖစ္အပ်က္ကုိ ေတာင္းပန္လုိ႔မရဘူး – မင္းေခ်ာျမင့္

အျဖစ္အပ်က္ကုိ ေတာင္းပန္လုိ႔မရဘူး

ဘယ္ျဖစ္ခ်င့္ပါ့ မလဲ
ျဖစ္ခဲ့တယ္
မွီခုိ ရျခင္း မမွီခုိ လုိ႔ ျဖစ္တဲ့ အျဖစ္
လုံျခဳံပါၿပီတဲ့
မခ်ိတင္ကဲ ျပဳံးလုိက္တယ္
ဘုရားသခင္ဟာ ဖြားဘက္ေတာ္ေတြနဲ႔
ငမုိက္သားဟာ သူေတာ္စင္ ရဲ႕ ဖီလာ
ခ်စ္တယ္
ကုိယ္တုိင္ ပုန္းလုိ႔ ရမယ့္ ပစၥဳပၸန္ လုိတယ္
မွီခုိ ျခင္း လား
အ႐ုပ္ ျဖစ္ရင္ပဲ အရိပ္႐ွိတဲ့ အတြက္ လုံေလာက္ပါၿပီ
စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ ပါ
ရင္ခုန္ ေစတတ္တာ အနာျဖစ္ပါတယ္
မင္း အျဖစ္ဘာ႐ွိလဲ
သိမ္းပုိက္ခံရၿပီးေနာက္ သိမ္းပုိက္ခံရျပန္ပါၿပီ
သိမ္းပိုက္ ခံရဦးေတာ့ မယ္
မုိးရြာရင္ ဆက္လက္စီးဆင္းလုိတဲ့ စမ္းေခ်ာင္း ေလးက
ေႏြတဲ့

                               မင္းေခ်ာျမင့္