လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

သစ္ခြမိတၱဴ မ်ား – ေမာ္ဆူးသစ္

သစ္ခြမိတၱဴ မ်ား

ဆံုစည္းခြင့္ဟာ ဟိုးအျမင့္ႀကီးမွာ
ေတာင္စြယ္ ေတာင္စြန္းက ႏွင္းႏုေနျခည္ထဲ
တို ့အခ်စ္ဟာ ေလဖိအားနည္းေလတယ္။
ေဒသိယစကားသံဝဲဝဲ ႏႈတ္ဆတ္အျပံဳ းမွာ
အိမ္ျပန္ခ် ိန္ဟာ
အဖ်ားေငြ႕ေငြ႕ေျခလွမ္းမ်ားအတိုင္း
မ်က္ႏွာလြဲ ျပတ္သားခဲ႕ရ။
ေခါင္းေလာင္းကို ျပိဳင္တူထိုးသလို
ဆုေတာင္းကိုယ္စီ
မ်က္ရည္ကိုယ္စီ
ေလႏွင္ရာ
တိမ္သားေႀကးခြံ တိမ္ပင္လယ္။         ။

ေမာ္ဆူးသစ္