လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

မဆုံေသာလမ္း – ဖုန္းေမာင္

မဆုံေသာလမ္း

 

ေတြ႕ဆုံဖို႔

လာခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါ။

မေမွ်ာ္လင့္ပဲ

ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကတာ။

ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္း

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ဝမ္းနည္းျခင္း

ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ကဲ့ရဲ႕ျခင္း

စိတ္မွန္ျပင္ေပၚမွာ

ျမင္ရတာ။

မၾကာခဏ

ဆုံေတြ႕မိေသာ္လည္း

မဆုံးေသးတဲ့ လမ္းမွာ

မဆုံေသာလမ္းကို

ကိုယ္စီေလွ်ာက္ေနတာ

သတိရပါ။       ။

                     ဖုန္းေမာင္

၁ဝ ၁၂ ၂၀၁၈