လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ပိရမစ္မ်ား- လင္းသက္ၿငိမ္

ပိရမစ္ႀကီးေတြရိွေနဆဲပဲ
ပိရမစ္ႀကီးေတြကို ေဆာက္ခ့ဲတ့ဲလူေတြ
ရိွမေနေတာ့ဘူး
ပိရမစ္ႀကီးေတြဟာ လူသစ္ေတြန႔ဲအဆင္မွေျပပါရ႕ဲလား
ေရြ႔ေနတ့ဲေခတ္ေတြန႔ဲေကာ ေအးေဆးပဲလား
ေက်ာက္တံုးေတြန႔ဲလုပ္ထားေတာ့
ခံစားခ်က္ မာေက်ာေအးစက္ေနမယ္ဆိုတာ
သိပါတယ္
အို ပိရမစ္မ်ား
သင့္ကိုယ္ထဲက က်ာပြတ္သံေတြကို ငါၾကားရ
သင့္ကိုယ္ထဲကစိမ့္၀င္ေနတ့ဲ ေသြးေတြကို ငါေတြ႔ရ
လူေသေကာင္ေစာ္နံလြန္းလို႔
ေနပူလွန္းခံထားရေတာ့ မပူဘူးလား။