လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ေထာင္မင္းသားနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး- ေအာင္ေကာင္းျမစ္

ငါ မေမြးခင္ (၁၁)ႏွစ္မွာ ငါ့ႏိုင္ငံေတာ္

သူ႔ကြၽန္ဘဝက လြတ္ေျမာက္တယ္

ငါေမြးၿပီးေလးႏွစ္မွာ ငါ့ႏိုင္ငံေတာ္

စစ္ကြၽန္ဘဝကို က်ေရာက္တယ္။

(၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ လြပ္လပ္ေရးေန႔မွာ

၆၁) ႀကိမ္ေျမာက္ မလြတ္လပ္ေသးတဲ့

ေၾကညာစာတမ္းကို ငါေျပာမယ္။


ဒီေရ ေျမ ေလထုေအာက္မွာ

တေထာင္ၿပီးတေထာင္ ေျပာင္းေနရတဲ့

( ၁၁)ေထာင္ ေထာင္မင္းသားဟာ ငါပဲ။

ဒီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးမွာ

ဒီဘဝ ဒီခႏၶာႀကီးမွာ

လြတ္လပ္ေရး မရေသးတာ ငါပဲ။

ေကာင္းကင္ငိုတိုင္း ေခ်ာင္းေတြ စီးတယ္

ျမစ္ေတြငိုတိုင္း ပင္လယ္ေတြ  ညည္းတယ္

မလြတ္လပ္တာၾကာတိုင္း ေတာ္လွန္ေရး စတယ္။


ငါ့အျပစ္နဲ႔ငါ ဆိုေပမယ့္

သံသရာရဲ႕အမိန္႔ကို ငါေပးဆပ္ၿပီးၿပီ

(၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ

မလြတ္လပ္ေသးတဲ့ ငါ

ေထာင္မင္းသားဘဝက လြတ္ေျမာက္ေရးဟာ

ငါ့ ေတာ္လွန္ေရးပဲ။

ေအာင္ေကာင္းျမစ္

4.1.2019

Fri: 9:45 amk