လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ျမင္ကြင္း – ဟိန္းလတ္မိုး

အရူးကအရူးကို
ေဆးကုေနတယ္။

နဖူးရံႈ႕တာ
ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လဲ။

မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္တာ
ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ရွိၿပီလဲ။

ေတာက္ေခါက္ဖူးတာ
ဘယ္ႏွစ္ခါလဲ။

အရူးကအရူးကို
ေမးတယ္။

အရင္အတိုင္းပဲတဲ့
အရူးကေျဖတယ္။

အရင္တိုင္းပဲဆို
ေကာင္းပါၿပီဆိုေတာ့
အရူးဟာ ဝမ္းသာအားရျဖစ္ၿပီး
အရူးကအရူးကို
ထိုင္ၿပီးကန္ေတာ့တယ္ ။ ။