လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

လူ႔ငရဲခန္း – ဉာဏ္ရွင္း

စာဖတ္ဖူးသူတိုင္းသိၾကတယ္
အဲဒီ့ေခတ္နဲ႔စနစ္ကို အခုအခ်ိန္နဲ႔တြက္ၾကပါစို႔
ငါတို႔ဘာေတြမေျပာင္းလဲလို႔
အဲ့ဒီ့ အေဟာင္းငရဲထဲဆင္းေနၾကသလဲ
ခင္ဗ်ားတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျပာင္းလဲဖို႔အဆင္မသင့္တဲ့ေႂကြးၾကာ္သံေတြနဲ႔ … ။

လိမ္လိုက္ပါ၊ လိမ္တာဟာ ညာတာမျဖစ္ဖို႔လိုမယ္
ဘဝမွွာ လိမ္တာ ညာတာေတြတိတိက်က်ေျပာျပခ်င္တယ္
လိမ္တာညာတာလို တိမ္လိုလြင့္စင္ေနတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြ
GDP ေတြထဲ ဘယ္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မွမပါဘူး … ။

ေ– ာက္တလြဲေတြလုပ္ခဲ့တဲ့လူ႔ကမ႓ာ
လက္နက္နဲဲ႔ ဖာကိုုတြဲ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲေစၿပီ
ဒီလူ႔ငရဲကို

ေႏြကမ႓ာကို အခ်ိန္အခါတိုက္ စစ္ျဖစ္ၾကၪီးမယ္ မေသခ်ာ
တရားဥပေဒဆိုတာ လက္နက္ပဲလား
ငရဲမလားသင့္သူေတြ ငရဲထဲသြားေနၾက
လူျဖစ္ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ ငါတို႔သာ ခ်ဳိးႏွိမ္ေရြးျခယ္ခဲ့ၾကတာပါ… ။

ေသခ်ာတဲဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
အိပ္မက္ေနခဲ့တာ မနက္ျဖန္ေပးပါ
အရိေမၼရဘုရားရွင္ ႂကြခ်ီျမန္းလာၿပီလိုု႔
ခင္ဗ်ားတို႔အေျပာခံရေတာ့မယ္ … ။

လူ႔အအပၸာယ္ငရဲထဲက ကယ္ဆယ္ဖို႔
တရားဥပေဒဆိုတာအမွန္တကယ္စိုးမိုးဖို႔လိုၿပီ
ျပည္တည္တည္နဲ႔ ၂၀၀၈ နဲ႔ အေမွာင္မခ်နဲ႔
၁၉၈၈ ထက္ဆိုးလာေတာ့မယ္ … ။

ဉာဏ္ရွင္း
ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
နံနက္ (၁၂)နာရီ (၀၆) မိနစ္

+ ဂ်ီဒီပီ = စားသုံးမႈ+ ရင္းႏွီျမႇဳပ္ႏွံမႈ+ အစိုးရအသုံးစရိတ္ + (ထုတ္ကုန္-သြင္းကုန္)