လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

အေျခခံဥပေဒ – အုပ္မိုး

ခင္ဗ်ားမ်က္ႏွာမွာလဲ
သားဆက္ ျခားနည္းနဲ႔။

ဒီကိစၥ..
ဘုေမးလဲမသိ
ဘေမးလဲမသိ။

ကိုယ္႔ေပါင္ကိုယ္လွန္ျပီး
ေဆးမင္ထိုးရတာေလာက္
နစ္မြန္းတာမရွိဘူး။

ေနာက္ဆံုးေတာ႔လဲ
ခါးေတာင္က်ဳိက္တျခား
ေပါင္တျခားပါအမိ။

မေၾကာက္ပါနဲ႔
ကိုယ္႔ေျခသလံုး
ကိုယ္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ခဲ႔တယ္။

ဒူးေနရာဒူးမို႔
ေတာ္ဆို။

26.12.2018