လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ခိုစာေကာက္ခ်ိန္- ဝါက်ျဖဴ

အဂၤေတနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ အိပ္မက္ေတြ
ေသေၾကာင္းႀကံစည္ေနၾကသလား ။

ေနဝင္ခ်ိန္က အိပ္ေဇာပိုက္ထဲကထြက္လာၿပီး
တျဖည္းျဖည္းအက္ကြဲထြက္လာခဲ့ပါတယ္
အက္ကြဲေႀကာင္းေတြထဲက မ်က္လုံးေတြ
ဖန္ေဂၚလီလုံးေတြလို ကြ်တ္ထြက္လာခဲ့ႀက
တယ္ ။

ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်ာျပင္ေပၚမွာ
ဗင့္ဆင့္ဗန္ဂိုးရဲ႕နားရြက္ျပတ္ေတြရွိပါတယ္
အဲဒီ နားရြက္ျပတ္ေတြေပၚမွာ
ကေလးငယ္ေတြရဲ႕အဝတ္ေဟာင္းေတြကို
ခ်ိတ္တြယ္ျပီး နာက်င္မႈေတြကို အစာခ်ေကၽြးၾကတယ္ ။