လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ေရမေဆး – ခ်စ္ခ်စ္( ဟုမၼလင္း)

ကံကို ကံျခင္းထပ္လို႔

ေျမဇာပုံထဲမွာ

တံတိုင္ကို ေက်ာက္ကထပ္ဖို႔

ေျမဇာပုံထဲမွာ

မိုးရြာရင္ အလုပ္ျဖစ္တယ္တဲ့

မိုးရြာရင္ တကယ္အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္

ေျမဇာပုံၿပိဳလို႔

အသက္ကို ေက်ာက္နဲ႔ထုပ္လို႔

အသက္ကို ေျမဇာပုံေပၚမွာ

ထုပ္ထားလို႔

အထုပ္ထမ္းလာတာကို ျမင္ခ်င္တယ္

အသက္ထမ္းလာတာကို မျမင္ခ်င္ဘူး။   ။

သုဝဏၰသာမဇာတ္

သား

ေက်ာက္စိမ္းထမ္းလာတာျမင္ရပါေစမယ္

ေမေမနဲ႔ေဖေဖ။     ။