လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ဟုိ အေကာင္- ေဇာ္ထိန္

ႀကီးမွ အရာေရာက္တယ္ထင္တဲ့

ဟုိ ငနဲဒုိင္ေၾကာင္တဲ့

သူ႔ အ႐ုိးေတြကုိ ကေလးေတြက

မထိတထိ ေဝ့ၾကည့္လုိက္ၿပီး ေျပာတယ္

ဒီေလာက္ႀကီးတဲ့ ေကာင္

ဘယ္နားသုံးစားလုိ႔ ရမလဲ

ျပတုိက္က ထြက္လာခဲ့ေပမယ့္

ေခါင္းထဲက မထြက္ေတာ့ဘူး

ႀကီးၿပီး အသုံးမက်တဲ့

ဟုိေကာင့္အေၾကာင္း။

25.9.2018