လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

စပ်စ္သီးေတြ မွည့္ပါၿပီလား- ေနစိမ့္

နာရီလက္တံေတြ ေရြ႔ေနပါေစ

ျမင္ရသေလာက္သာ

သူငယ္အိမ္က ဘာသာျပန္ရ။

ဘုရားသခင္က အမွန္တရားကို

မ်က္လွည့္္ဆရာထံ

ရႈံးေႂကြးဆပ္လိုက္ပါတယ္။

တရားခံရဲ႕ဆႏၵအရ

တရားသူႀကီးက ရာဇဝတ္မႈကို

စီရင္ခ်က္ မခ်ရေသးပါဘူး။

အတိက်ဆုံးမ်က္ျမင္သက္ေသက

အေလာင္းကိုယ္တုိင္ပါပဲ။

ေနစိမ့္