လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

အေႏွးကုန္း( Slowdown -ကုန္း)-အုပ္မိုး

လက္ကိုင္အေပၚ
ခလုတ္မပါတဲ့ဟြန္းကို
ခဏခဏ တီးဖို႔ႀကိဳးစားမိတယ္။

ေျခတဖက္ျဖတ္လိုက္ရတဲ့ညီေလးတေယာက္က
ယားယံမႈေၾကာင့္ သူ႔ေျခမ်က္စိကို
ကုပ္ျခစ္ဖို႔အျမဲစမ္းဖူးတယ္တဲ့…။

အေမွာင္မွာဆို..
အဝါနက္အၾကားကို
ေရးဆြဲထားသင့္တယ္မဟုတ္လား။

9.12.2018