လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး

  • ခင္လြန္း

ဘာမွမရွိေတာ့ဘူးမွမရွိေတာ့ဘူး

မင္းတုိ႔မွာအာဏာရွိတယ္
ငါတုိ႔မွာ အိပ္စရာမရွိေတာ့ဘူး
မင္းတို႔မွာ ေနာက္လိုက္ဗိုလ္ပါ
တပ္ထုႀကီးရွိတယ္
ငါတို႔မွာ ထင္းခြဲဖို႔ဓားမေတာင္
မရွိေတာ့ဘူး
ငါတုိ႔မွာ ထမင္းခ်က္စရာအုိးလဲ
မရွိေတာ့ဘူး
မိုးရြာႀကီးထဲ
င့ါကေလးငိုေနတယ္
ေခ်ာ့စရာဘာမွမရွိေတာ့ဘူး
ငါတုိ႔မွာ မင္းတို႔ဆိုတာလဲ မရွိေတာ့ဘူး
အဲဒီ့ေနာက္ကိစၥေတြဟာ
ငါလဲမသိေတာ့ဘူး
ဘာျဖစ္လာမယ္မသိေတာ့ဘူး
ဘယ္ေတာ့ ၿပီးသြားမယ္မသိေတာ့ဘူး
..

ခင္လြန္း
ဇြန္ ၁၃၊ ၂၀၁၇
ည ၁၁း ၂၀