လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ေငြလမင္း (သို႔မဟုတ္) သူရဲေကာင္း ကဗ်ာဆရာ – မိုုေနးသစ္

အဆုံးအစမ့ဲ
သစ္ရြက္ေတြေႂကြေနတယ္

ေကာင္းကင္ျပာဖို႔
အျဖဴေရာင္ငွက္ေတြ
ပ်ံသန္းဖို႔
သူ ေပးဆပ္ခ့ဲ

ၿငိမ္းျမတ့ဲ
ကဗ်ာ
ေအးခ်မ္းတ့ဲ
အၾကည့္နဲ႔
ေရးထိုးထားခ့ဲ

ႏွလုံးသားထဲ
ဘယ္ေတာ့မွမေသဆုံးမယ့္
ငါတို႔ရဲ႕
ေငြလမင္း
သူရဲေကာင္း ကဗ်ာဆရာ။
( ဆရာ ေမာင္ေအာင္ပြင့္ သို႔)

 

မိုေနးသစ္