စိတ္ဆာေလငယ္ – 
အံ့ဘြယ္ဟိန္း

.

အာရံုမရတ့ဲအေၾကာင္း
အာရံုထဲေရာက္ေနတယ္
ခုုဘဝကေန ေနာက္တစ္ဘဝ
လွမ္းေတြးၾကည့္ေတာ့

ဘယ္လိုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ိဳးရဲ ့
လိင္စိတ္ထဲ ခုန္ကူးလိုက္ရမလဲ
သဲထဲလည္း ေရသြန္ၾကည့္တယ္
ေရထဲလည္း သဲသြန္ၾကည့္တယ္
အရသာဟာ အသာမရဘူး ။

နာရီထဲ ေျပးေနတ့ဲစိတ္ကို
ဓာတ္ခဲျဖဳတ္ခ်လိုက္ျပီလား
ျပတင္းတံခါးကိုဖြင့္ၾကည့္ေတာ့
ေကာင္းကင္က ပြင့္မလာဘူး
စိတ္အေဟာင္းေတြကို အန္ထုတ္ပစ္ခ်င္တယ္ ။

ကြ်န္ေတာ္ဟာ
ကမ႓ာေပၚ ေျပးလာရင္း
ဒဏ္ရာ ရလာတ့ဲ အလင္းေရာင္ပါ
အေရးေပၚလူနာအခန္းရဲ ့
ေထာင့္က်ဥ္းေလးထဲမွာေမွာင္လို ့ ။ ။

အံ့ဘြယ္ဟိန္း
9 .November.2018