ေနရာမွားျခင္း – 
သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)

.

တရား တရား
နႈတ္ဖ်ားက မခ်။

စကား စကား
တရား မက်။

ကားယား ကားယား
ပဲြမ်ား အစ။

ဟိုအနား ဒီအနား
သူ႔တရား ပါမွ။

တရား က်စရာ
ေနရာတကာ သူပါေတာ့
အမ်ားမွာ မ်က္ႏွာပ်က္
အခက္ေဝပံု။

သူ႔ေနရာ ကိုယ့္ေနရာ
ခ်င့္ခ်ိန္ကာ မသိ
ဟိုေနရာ ပါခ်င္
ဒီေနရာ လူရာဝင္ခ်င္
”မူ”မျပင္ေလေတာ့
ဝန္းက်င္မွာ ေနမတတ္တယ္
ခက္ရသည္ေပါ့။

သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)