ျငင္းဖ်က္ျခင္းကို ျငင္းဖ်က္ျခင္း – 
ဖိုးေရႊညီမိႈင္း

.

အိပ္မက္ထဲ အိပ္မက္တဲ့
အိပ္မက္ကို အိပ္မက္
ရက္စက္ မည္းနက္
ေကာင္းကင္ေအာက္က
မလွ မပ
ဘဝေတြရဲ႕ဘဝေတြထဲမွာ
အသက္ေတြ စီးေနရဲ႕
ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မလွည့္တတ္တဲ့
ဘဝေတြ စီးေနခဲ့။

စီးေနတာကို စီးပါေစေလ
သဘာဝအတိုင္းပါပဲ
မင္းတို႔ ဆန္႔က်င္တဲ့အရာက
မင္းတို႔ကို ျပန္ ဆန္႔က်င္ၾကတာ
သဘာဝအတိုင္းပါပဲ။

ဖိုးေ႐ႊညီမိႈင္း
၂ဝ၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၃