လူ ဆာတယ္ – 
ေမာင္ရင္ဆု

.

ငါက ႏိုုင္ငံေရးပါး မဝဘူး
လူပါး နည္းနည္း ဝတယ္

ကိုုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
လူလူသူသူျဖစ္ေအာင္
လူလိုပဲ ေနခဲ့ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ေလ

အစိုးရကို
မခ်စ္ဘူး
မမုန္းဘူး
မဆန္႔က်င္ဘူး
မဆက္ဆံဘူး
ကင္းကင္းေနတယ္
ကိုုယ္ဉာဏ္မမီတဲ့ အလႊာက ဆိုေတာ့ေလ
စိတ္မဝင္စားဘူး

ၿမိဳ႕ေတြ
ရြာေတြ
လူေတြ
ကပ္ေဘးေတြ
စစ္ေဘးေတြ
အက်ပ္အတည္းေတြ
လူဆိုေတာ့ လူလို ေၾကကြဲခံစားရတာေတြ႐ွိတယ္

လူတြ ေပါင္းၿပီး
လူေတြ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္
လူလူသူသူဘဝ
အျမန္ရေအာင္ ေဆာင္ၾကေစ

အစိုးရေတြက
အစိုးရအလုပ္ လုုပ္ေနၾကဦးမွာပဲ ထင္တယ္
အစိုးရအလုပ္က ဘာမွန္းမသိဘူး
ငါက ႏိုုင္ငံေရးပါးမဝဘူးဆိုေတာ့ေလ

လူေတြ ေပါင္းလုပ္ရမယ့္
လူမႈဝန္ေဆာင္ အလုပ္ေတြအတြက္
ေပါင္းရမယ့္ လူကို ငါ လိုက္႐ွာ

ငါက
လူ ဆာတယ္
ဟုုတ္
လူ ဆာတယ္

ေမာင္ရင္ဆု