လြတ္လပ္လႈိင္း – 
ေမာင္ၾကူးရင့္

.

လြတ္လပ္လႈိင္း တဲ့
ငါ႕မွာေတာ႕မလြတ္မလပ္ပါလား

အသက္ကႀကီး
အပင္ကအုိေတာ့
ေငြပန္းလည္းမပြင္႕ေတာ႕ဘူး

လြတ္လပ္လႈိင္းမွာ
ကဗ်ာမပါေတာ့
ဖုန္းဘယ္လည္း မျဖည္႕နိဳင္ေတာ႕ဘူး

လြတ္လပ္လႈိင္းေရ
ငါ႔ပင္အုိက
ပန္းမပြင့္လည္းရွိပါေစ
က်န္အပင္အားလုံး
ပန္းမ်ားေဖြးေဖြးလႈပ္ပြင့္ပါေစ။

ေမာင္ၾကဴးရင့္
(၅ ႕ ၇ ႕ ၂ဝ၁၈)