ေရြ႕ေနဆဲ အေသေတြ – 
ေမာင္ရင္ဆု

.

မုသား မသိတဲ့ႏႈတ္နဲ႔
မိုးေသာက္ရမယ့္ မနက္ျဖန္ကို
မ်က္ႏွာ မမူ
သိမ္ေမြ႕တဲ့ အက်င့္အမူ
မဲ့ေနတဲ့ လူ

ေရြ႕ေနတယ္
သူ ေရြ႕ေနတယ္
သူလိုလူေတြ ေရြ႕ေနတယ္
လူေတြ သူလိုေရြ႕ေနတယ္

ငါ မေျပာခ်င္ဘဲ
ငါ ေျပာေနရတဲ့စကားဟာ
သစၥာမဲ့မႈအေၾကာင္း

သူလို
သူလိုလူေတြရဲ့လူမႈဆက္ဆံေရးဟာ
အက်ိဳးစီးပြားသာ မ်က္ေမွာက္ျပဳ ရာျဖစ္တယ္

ခင္ဗ်ား
အခ်စ္ကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားလား
ဒီကဗ်ာကို သိႏွင့္ေနျပီးျဖစ္လိမ့္မယ္

ေမာင္ရင္ဆုု
(27-9-2017)