ေခတ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ – 
ေန႐ိုင္း

.

ေသာက္ရမ္းလွတဲ့ ငါတုိ႔ဘဝေတြကုိ ဖာေထးေနရတယ္

အဲ့ဒီထက္လွတဲ့စကားလုံး သုံးရရင္

အေမ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ နားမလည္ေသးပါဘူး။

ညက ဝက္အူေခ်ာင္းေတြကုိ အိပ္မက္ မက္တယ္

ဘုရားေက်ာင္းက ဖာသာကေတာ့ေျပာတယ္

မင္း မစားနဲ႔အုံး  မင္းထက္ ငတ္တဲ့သူေတြ စားပါေစတဲ့

ကြၽန္ေတာ္စဥ္းစားတယ္ ကြၽန္ေတာ္စဥ္းစားတယ္

ကုန္းေကာက္စရာမ႐ွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထက္

ဆင္းရဲတြင္း ဘယ္သူေတြက နက္မလဲ။

ဝက္အူေခ်ာင္းကုိ ေပးစားရတာ ကြၽန္ေတာ္ဝမ္းမနည္းပါဘူး

ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ဆင္းရဲသူေတြ႐ွိလုိ႔ ဝမ္းနည္းရတယ္။

ေခတ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္  

ခင္ဗ်ားက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိုိ ဂ်င္းထည့္ေနတာပါ

ခင္ဗ်ားဟာ ပုံေျပာေကာင္းသူတေယာက္

ခင္ဗ်ားအသံက တေယာထက္ေတာင္ခြၽဲေသးတယ္။

အဲ့ဒီလႈပ္ရမ္းတဲ့ခႏၶာက ေကာင္းတယ္ မေကာင္ဘူး

ေငြစာရင္းေတြက သက္ေသျပလိမ့္မယ္။

ကြၽန္ေတာ့္ အိမ္ေ႐ွ႕ကလမ္း

ဘယ္အစုိးရလက္ထက္ကမွ မခင္းခဲ့ဘူး

အခုခင္းေနၿပီေလ။

အသြားအလာက မေကာင္းေတာ့ဘူး

ေခတ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္

ေက်ာက္ခဲက ထမင္းစာတုိင္း ဝါးစားေနရတယ္။

ငါတုိ႔ဆာတယ္ ငါတုိ႔ဆာတယ္ ငါတုိ႔ဆာတယ္

ငါတုိ႔ဆာတယ္။

ေန႐ုိင္း