ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း ေအာက္က ေခါင္းစဥ္နဲ႕ အသက္ဆက္ေနတဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္ – 
ေက်ာ္ဇံလွ(ကေလးဝ)

.

ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းေတြနဲ႕တို႕ႏိုင္ငံေတာ္အဖြင့္ဟာ

သတင္းစာ တခ်ပ္ရဲ႕ အေရးပါတဲ႕

မနက္ခင္းတခုုပါ့။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ႕

အနာဂတ္ေတြကို ဘယ္လိုအဖတ္ဆယ္ၾက

ဘယ္လိုမ်ား ကယ္တင္ၾကပါ့မလဲ။

ေတာေမွာက္သြားတဲ႕ သားေကာင္ေလးေတြခမ်ာ

နိုုင္ငံေတာ္က ေမွာက္ခ်လိုက္တဲ႕

ေတာထဲ ေတာင္ထဲမွာပဲ

ရက္ရက္စက္စက္ ဝါးျမိဳခံရ။

အနာဂတ္ဟာ ေန႕စဥ္သတင္းစာနဲ႕

အျပည့္အဝ က်ဆုံးခဲ႕ရ။

အနာဂတ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္း

စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ႕ရ။

ေန႕စဥ္ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းေအာက္က

ေခါင္းစဥ္နဲ႕ အသက္ဆက္ေနတဲ႕သတင္းစာကို

ငါ ဆက္ ဖတ္ရမွာ 

မလန္းဆန္း ေတာ့ျပီ။   ။

ေက်ာ္ဇံလွ (ကေလးဝ)