၈၈၈၈ – 
လူမ်ဳိးလြင္

.

အဲဒီတုန္းက
ကြ်န္ေတာ္ဟာ  ၂၁နွစ္သားကေလး
ခုခ်ိန္မွာေတာ့  ၅၁ သားႀကီး
နွစ္ေပါင္း  ၃၀ ျပည့္ခ့ဲၿပီ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာေတြေျပာင္းလဲခ့ဲပါသလဲ။
လမ္းထဲကဆိုင္းဘုတ္ေတြေျပာင္းသြားတယ္
ရပ္ကြက္ထဲကအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြေျပာင္းသြားတယ္
ဥပေဒေတြေျပာင္းသြားတယ္
တံဆိပ္ေတြေျပာင္းသြားတယ္
သင္ရိုးညႊန္းတန္းေတြေျပာင္းသြားတယ္

ေနရာေတြေျပာင္းသြားတယ္
ကတိကဝတ္ေတြေျပာင္းသြားတယ္
ေလသံေတြေျပာင္းသြားတယ္
ေသာက္ခ်ဳိးေတြေျပာင္းသြားတယ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြေျပာင္းသြားတယ္
ယုံၾကည္ခ်က္ေတြေျပာင္းသြားတယ္
အခ်ိန္ေတြေျပာင္းသြားတယ္။

မေျပာင္းမလဲ
ပကတိအတိုင္းက်န္ေနတာကေတာ့
တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုပါပဲ

နိုင္ငံေတာ္ကလဲ
နိုင္ငံေတာ္အတိုင္းမေျပာင္းမလဲ
ငါတို႔ကလဲ
ငါတို႔အတိုင္းမေျပာင္းမလဲ
ဖြတ္ေတြကလဲ
ဖြတ္ေတြအတိုင္းမေျပာင္းမလဲ။

လူမ်ဳိးလြင္
(6/8/2018)