အဆိပ္သင့္ ၾသဂုတ္ – 
ေမာင္ေမာ္ကြန္း

.

ယမ္းပုံမီးက်
ေသာကပ်ဳိ႕နင့္
ဆို႔နစ္ေမ့ေမ်ာ စိတ္ေမာေစခ့ဲတာ … … ။
  

မီးလ်ွံ ေလာင္ၿမိဳက္
ေသာင္းတိုက္ကူးစက္
စူးအက္ရွၾကမ္း ရင္ႏြမ္းေစခ့ဲတာ … … ။

ေလျပင္းမုန္တိုင္း
ပိုင္းျဖတ္ခ်ိဳးေခ်ြ
ပြင့္ေႂကြေသာေသာ လြင့္ေမ်ာေစခ့ဲတာ … … ။
  

ဒီေရဒီလိႈင္း
ဆင္ရိုင္းမုန္ယို
ကမ္းကိုရိုက္ညွင္း ၿပိဳဆင္းေစခ့ဲတာ … … ။
  

သစ္ကိုင္းက်ဳိးျပဳတ္
ရုတ္ရက္႐ႈပ္ခတ္
အုပ္ဖြဲ႔ငွက္ေတြ ေဖာ္ကြဲေစခ့ဲတာ  … … ။
  

… … … ,
ကမ႓ာေၾကေတာင္မွ
ဥဒါန္းေၾကနိုုင္ရိုးလား ၾသဂုတ္ရာ  … … …  ။          ။

ေမာင္ေမာ္ကြန္း
( 19.8.1988 … … …  သို႔ )