စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ဒီတနဂၤေႏြေန႔က – 
ေန႐ိုင္း

.

အဲ့ေလာက္မလုိေပမဲ့
ကုိင္းဖ်ားကုိင္းနားက လာ႐ုိက္ခတ္

ခုခ်ိန္ဆုိ စစ္မ်က္ႏွာေတြဖြင့္ေနေလာက္ၿပီ
က႑တစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာ့ အေၾကာင္းအရာက
ၿပီးျပည့္စုံေလာက္တဲ့ အေျဖ ျပီးျပည့္စုံေလာက္တဲ့ ရလဒ္
ၿပီးျပည့္စုံေလာက္တဲ့လကၡဏာ ရမွာမဟုတ္ဘူး။

ခက္ေနတာက ေလာကပါလတရားက ဘယ္ဆီမွာလဲ
လူသားဆန္မႈ လူသားမဆန္မႈ
အခုခ်ိန္ထိ လူသားမဆန္မႈေတြက
တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္လား
ေအာ္ပရာလား 
ေခတ္မီမီ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ သံေယာင္လုိက္ေနသူမ်ား။

တခါတေလ
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေပ်ာက္ေနတဲ့ေခတ္ႀကီး
နာမည္ မရ ရေကာင္းလားလုိ႔ စိတ္ဆုိးေနတဲ့ေခတ္ႀကီး

စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ဒီတနဂၤေႏြက
စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ဒီတနဂၤေႏြက
အမည္ပ်က္စာရင္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္သြင္းယူလုိ႔။

အိပ္မက္ေတြက ဖြင့္ထားတဲ့ တံခါးေတြလုိပဲ
ဓမၼေတးသံက ပ်ံ႕လြင့္လိုု႔
ခန္းနားထည္ဝါလွတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းက
အထည္ႀကီးပ်က္ေတြရဲ႕ဆုေတာင္းစကား
စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ဒီတနဂၤေႏြက။

ေန႐ုိင္း