“ ကိုရဲလြင္ ” – 
ေမာင္ရင္ဆု

.

ထာဝရ
ျပည္သူ႔ ဘက္ေတာ္သား
လူထုကို
သူေျပာတဲ့စကားက

ေဟး … ဘီလူးစည္း လူ႔စည္း ႐ွိတယ္
ေဟး … ဘီလူးစည္း လူ႔စည္း ႐ွိတယ္
ေဟး … ဘီလူးစည္း လူ႔စည္း ႐ွိတယ္

ၿပီးေတာ့
သူ
လမ္းျဖတ္ကူးတယ္

ဝါရည္ဥ
ညအလွေတြဆီ
သူ
မ်က္ႏွာမူလို႔
သဇင္ပန္း ေမႊးရနံ႔ေတြ 
သင္းပ်ံ႕ပါေစ

ေမာင္ရင္ဆု
10 JULY 2018 (6:04)PM