“ လံု ” – 
ေမာင္ရဲေႏြ(ပလိပ္)

.

ရင္
ခုုန္ပါရေစ…။

စဥ္
ယံုုပါရေစ …။

ပင္
လုံပါရေစ..။ ။

ေမာင္ရဲေႏြ (ပလိပ္)
၁၁.၇.၁၈