ဗိုလ္ခ်ဳပ္ – 
ေမာင္ရဲေႏြ(ပလိပ္)

.

ငါတို့ ဗိုလ္ခ်ုပ္
အလုပ္ေတြ လုပ္ခဲ့တယ္..။

တိုင္းရင္းသားေတြ ေပါင္းစု
ျပည္ေထာင္စု တည္ခဲ့တယ္..။

ငါတုို့ ဗိုလ္ခ်ုပ္
အရုပ္ လုပ္ဖို့ မဟုတ္…။

အလုပ္ေတြ လုပ္
ဗိုုလ္ခ်ုပ္ဂုုဏ္ပုဒ္
မေသးနုပ္ေစခ်င္..။ ။

ေမာင္ရဲေႏြ (ပလိပ္)
၄.၇.၁၈