ငါဟာ ေရလ ွ်ံျမစ္တစင္းျဖစ္တယ္ – 
ေမာင္ေအာင္ပြင့္

.

ငါဟာ ေရလ ွ်ံျမစ္တစင္းျဖစ္တယ္
ဆိုုမွပဲ၊ ဆိုုမွပဲ

ျမစ္ေအာက္ ေနေနတဲ့ ႏိုုင္ငံေတာ္အဝွမ္းက
အျဖစ္အပ်က္ ခံစားမႈအစုုစုု ခ်င့္တြက္ၾကေပေရာ့။

ေမာင္ေအာင္ပြင့္
၆၊ ၇၊ ၂ဝ၁၀