ဖြင့္ဖတ္ခ်င္ေနတဲ့ ဇူလိုင္ – 
လင္းေႏြးအိမ္

.

ဇူလိုင္မွာ
က်ဆံုးေလၿပီးေသာ
အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကို အေလးျပဳသလို
က်ဆံုးေလၿပီးေသာ
ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း အေလးျပဳတယ္။

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေတြက
သူ႔ကြ်န္ဘဝကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သလို
ဇူလိုင္မွာက်ဆံုးခဲ့တဲ့
ေက်ာင္းသားေတြက ကိုယ့္ကြ်န္ဘဝကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့တယ္။

အာဇာနည္ဗိမာန္ျဖစ္တည္ခြင့္ရသလို
သမဂၢအၿပိဳအပ်က္ရဲ႕ killing field
နာက်ည္းဖြယ္ဗိမာန္ျပတိုက္ ရခ်င္တယ္။

ဇူလိုင္
က်ေနာ္ဖြင့္ဖတ္ခ်င္ခဲ့တဲ့
ဆြံ႕အ သမိုင္းမ်ားစြာသိမ္းထားတဲ့
ေသြးညႇီနံ႕ေတြနဲ ႔ေရွးေဟာင္းေသတၱာတလံုး။ ။

လင္းေႏြးအိမ္
ဇူလိုင္လ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၈။