ပါေလရာႀကီး – ရန္နည္

.

အေပြးျမင္   အပင္သိသလုိ
အေသြးျမင္ကတည္းက   အသြင္သိပါရဲ႕။

အစြန္းအထင္းမ်ားတဲ႔သူဟာ
ထင္ေပၚခ်င္စိတ္  မ်ားပါဘိသနဲ႔
အသိေခါက္ခက္   အဝင္နက္လုိ႔။

ေတြ႔သမွ်လူကုိ   ပလူးရင္း
ခ်ဳိလိုက္ ခ်ဥ္လုိက္နဲ႔  
အဆီအေငၚမတည့္လုိက္ပုံက
ဖြာလန္တႀကဲ  ရြဲ႕ေစာင္းလုိ႔။

ေခတ္ႀကီးကလည္း 
ဂနာမၿငိမ္ ဣေႁႏၵ မရဆုိေတာ႔
အဲဒီလူဟာ   ေနရာတကာမွာ
”  ပါေလရာႀကီး  ”  ျဖစ္လုိ႔ ။

ရန္နည္