ေန့သစ္ေတး – ေခ်ာဘသစ္

.

အလင္းကို ပိုးလာတဲ့ ခရုငယ္
ေတာင္စဥ္အထပ္ထပ္အေပၚ တေရြ႕ေရြ႕…။

ညထဲကို နံနက္စိမ္႔ဝင္လာျပီ
အဓမၼထဲကို ဓမၼေပ်ာ္ဝင္လာျပီ။

”ႀငိမ္းခ်မ္းပါေစ ကမၻာေျမ “ေ
ေျကးစည္ကေလး ထု
ကဗ်ာအမွ်ေဝသံ ၾကားၾကပါေစ။

ေခ်ာဘသစ္