7 ဇူလုိင္ – ေမာင္ျကဴးရင့္

.

ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕
အနက္ေရာင္ေန့
BIack Day ဟာ
7 ဇူလုိင္ပါပဲ

ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕
စစ္အာဏာရွင္ကုိ
သတၲိရွိရွိ ရဲရဲရင့္ရင့္
ပြဲဦးထြက္အေသခံ
စိန္ေခၚတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့တာ
7 ဇူလုိင္ပါပဲ

စစ္အာဏာရွင္က
ေက်ာင္းသားေတြနဲ့
ေက်ာင္းသားသမၼဂၢ အေဆာက္အဦကုိ
ေဖာက္ေဖာက္ျပန္ျပန္
ရက္ရက္စက္စက္
သတ္ျဖတ္ျဖိဳခြဲခဲ့တာ
7 ဇူလုိင္ပါပဲ

စစ္အာဏာရွင္ကုိ
ေခတ္အဆက္ဆက္
ဆက္လက္စိန္ေခၚဖုိ႕
ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ့
စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ခဲ့တာ
သမုိင္းစာမ်က္ႏွာဖြင့္ခဲ့တာ
7 ဇူလုိင္ပါပဲ

ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕
ကမ႓ာတည္မယ့္
စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး
သမုိင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ဟာ
7 ဇူလုိင္ပါပဲ

စစ္အာဏာရွင္ကုိ
ကမ႓ာမေျကတာ
7 ဇူလုိင္ပါပဲ

ေမာင္ျကဴးရင့္
၇ ႕ ၇ ႕ ၂၀၁၈