ခင္ဗ်ားကဗ်ာေတာ့ မလြယ္ေတာ့ – 
မင္းမ်ဳိးေအာင္စံ

.

ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
ခင္ဗ်ားရဲ႕ပံုမွန္သင္ၾကားမႈစနစ္ကို
လက္မခံေတာ့ဘူး ဆိုရင္
ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
ခင္ဗ်ားကိုအေၾကာင္းမဲ့ ရယ္ျပေနမယ္ဆိုရင္

ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
ျဖစ္ေပါ္လာမယ့္အႏၲရာယ္ေတြကို
မေၾကာက္တတ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္
ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
နာက်င္မႈေဝဒနာကို
မသိ/မခံစားတတ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္

ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
ခင္ဗ်ားရဲ႕အထိအေတြ႕ကို
ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ တမ်ဳိးတုုန့္ျပန္ေနမယ္ဆိုရင္
ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ
ပုံမွန္မဟုတ္တဲ႕ကစားနည္းေတြကို
ကစားေနမယ္ဆိုရင္

ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
ခင္ဗ်ားနဲ႕မ်က္လံုးခ်င္းဆံုလို့
မၾကည့္ေတာ့ဘူးဆိုရင္
ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
ခင္ဗ်ားကို မထီမဲ႕ျမင္ျပုသကဲ႕သို့
ခပ္ေလွာင္ေလွာင္ ေနလာမယ္ဆိုရင္

ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အမူအရာျဖင့္ျပေနၿပီဆိုရင္
ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားအေပါ္မွာ အစြဲႀကီးစြဲလန္းေနၿပီဆိုရင္

ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
ခင္ဗ်ားကို သံေယာင္ ေလ်ွာက္လိုက္ေနၿပီဆိုရင္
ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ နားမၾကားသူကဲ႕သို့
ခင္ဗ်ားကို ေနထိုင္လာၿပီဆိုရင္

ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ အေၾကာင္းမရွိပဲ
ျပင္းထန္စြာ ငိုယိုေပါက္ကြဲတတ္လြယ္လာရင္
ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို
အလကားေနရင္း တြန္းလွဲေနမယ္ဆိုရင္

ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
ခင္ဗ်ားနဲ႕ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာ
ေပါင္းရသင္းရခက္ခဲလာမယ္ဆိုရင္
ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
သူလုပ္ေနက်အလုပ္ကေန
ေနာက္တခုုေျပာင္းလုပ္ဖို့  ခက္ခဲေနမယ္ဆိုရင္

ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
အႀကီးစားနဲ႕အေသးစား
ႂကြက္သားလႈပ္ရွားမ်ား မညီမ်ွေတာ့ဘူးဆိုရင္
ခင္ဗ်ားကဗ်ာဟာ
အလြန္အမင္းလႈပ္ရွားလြန္းေနရင္/
အလြန္အမင္းၿငိမ္သက္လြန္းေနရင္

မင္းမ်ဳိးေအာင္စံ